İşlenmesi ve Korunması Politikası

AMAÇ

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Kalkandere Belediyesi tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin Kalkandere Belediyesitarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Vatandaşlarımızı, belediye çalışanlarını, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri belediye tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu politika ile belediyemiz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla belediyemizin süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanmasıve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette belediye nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur.Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi”sindedir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi;kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Kalkandere Belediyesi kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde Kalkandere Belediyesi yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, Kalkandere Belediyesi’ninyasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kalkandere Belediyesi aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

 

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞANLAR KAMUPERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Biyometrik Veri ✔        
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ✔        
Finans ✔     ✔  
Fiziksel Mekân Güvenliği ✔   ✔ ✔  
Görsel ve İşitsel Kayıtlar ✔     ✔  
İletişim ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
İşlem Güvenliği ✔        
Kimlik ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Mesleki Deneyim ✔   ✔ ✔  
Müşteri İşlem ✔ ✔   ✔  
Özlük ✔     ✔  
Sağlık Bilgileri ✔   ✔ ✔  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kalkandere Belediyesi kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞANLAR KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi       ✔  
Adres Bilgilendirme Süreci       ✔  
Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci          
Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi       ✔  
Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ✔     ✔  
Asansör Ruhsatlandırma Belgesi   ✔   ✔  
Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi   ✔   ✔  
Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Dosyaların muhafaza edilmesi       ✔  
ÇalışanAdayı / Stajyer / ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi     ✔    
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ✔        
Çalışan kayıtların saklanması ✔        
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ✔     ✔  
Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi ✔       ✔
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
Dosyaların muhafaza edilmesi       ✔  
Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi       ✔  
Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri       ✔  
Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔ ✔
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi ✔        
Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi ✔     ✔  
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ✔        
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ✔   ✔ ✔  
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ✔        
Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi   ✔   ✔  
Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi       ✔  
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi ✔     ✔  
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi       ✔  
İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge       ✔  
Kanun gereği, Kalkandere Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak. ✔        
Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi ✔     ✔  
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Talep / Şikayetlerin Takibi ✔ ✔   ✔ ✔
Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔ ✔
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

✔        
Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi ✔     ✔  
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ✔     ✔  
Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi ✔     ✔  
Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

      ✔  
Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi       ✔  
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi       ✔  
Semt Konakları Kiralama Aktive FaaliyetlerininYürütülmesi       ✔  
Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi       ✔  
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi ✔        
Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   ✔   ✔  
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi ✔        
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi       ✔  

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kalkandere Belediyesi kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞAN KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Biyometrik Veri Görsel        
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Yazılı Beyan
MailUygulama

 

Telefon

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Telefon

Yazılı Beyan

 

Sözlü Beyan

Uygulama

Finans Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Mail

Uygulama

Telefon

    Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Telefon

 
Fiziksel Mekân Güvenliği Görsel   Görsel Görsel  
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

     

 

Elden Teslim

 

 
İletişim Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Uygulama

Mail

Kurye

Faks

Yazılı Beyan

 

 

Mail

 

Uygulama

Telefon

 

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Telefon

 
İşlem Güvenliği Yazılı Beyan

 

Uygulama

       
Kimlik Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Uygulama

Mail

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Faks

Kurye

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan

 

Sözlü Beyan

Uygulama

Mesleki Deneyim Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

Telefon

  Telefon

 

Mail

Uygulama

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

 
Müşteri İşlem Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

    Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

 
Özlük Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü beyan

Uygulama

Mail

Kurye

Telefon

    Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Uygulama

Mail

 

 
Sağlık Bilgileri Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

Sözlü beyan

Uygulama

Mail

Telefon

  Uygulama

 

Mail

Telefon

Yazılı Beyan

 

Elden Teslim

 

 

​​​VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kalkandere Belediyesikişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞANLAR KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Kanun gereği, Kalkandere Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak. Kanunlarda Öngörülmesi        
Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Adres Bilgilendirme Süreci       Kanunlarda Öngörülmesi  
Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi  
Asansör Ruhsatlandırma Belgesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi   Açık Rıza Gereklidir   Açık Rıza Gereklidir  
Dosyaların muhafaza edilmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
ÇalışanAdayı / Stajyer / ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

   
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

       
Çalışan kayıtların saklanması Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

       
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

    Kanunlarda Öngörülmesi

 

 

 
Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Dosyaların muhafaza edilmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri       Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 
Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

 

Açık Rıza Gereklidir.

       
Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi        
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri   Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri  
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir        
Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir     Açık Rıza Gereklidir  
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

 

Açık Rıza Gereklidir

 
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge       Kanunlarda Öngörülmesi  
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi       Açık Rıza Gereklidir  
Talep / Şikayetlerin Takibi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

Kanunlarda Öngörülmesi
Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Açık Rıza Gereklidir Açık Rıza

 

Gereklidir

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Kanunlarda Öngörülmesi        
Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Açık Rıza Gereklidir  
Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi  
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi  
Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi     Kanunlarda Öngörülmesi  
Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

      Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 
Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi,

 

Açık Rıza Gereklidir.

 

 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Açık Rıza Gereklidir  
Semt Konakları Kiralama Aktive FaaliyetlerininYürütülmesi       Kanunlarda Öngörülmesi  
Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi       Açık Rıza Gereklidir  
İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi       Açık Rıza Gereklidir  
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi        
Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi   Kanunlarda Öngörülmesi  
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi        
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi       Kanunlarda Öngörülmesi  

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN İLKELER

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. Kalkandere Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kalkandere Belediyesi Meşru Menfaatleri kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve vatandaşlarımıza hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine https://kalkandere.bel.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlaradışında Kalkandere Belediyesi Meşru Menfaatleriancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kalkandere Belediyesi Meşru Menfaatleritarafından elde edilen kişisel verilerini imhası“Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kalkandere Belediyesi Meşru Menfaatleri, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler;veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasındada, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kalkandere Belediyesiyurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ

KAMERA KAYDI

Kalkandere Belediyesi Meşru Menfaatleritarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Belediyemiz bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Belediyemiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; belediyenin, çalışanların,vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda belediye çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, sadece güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Belediyemiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ VE İNTERNETE ERİŞİM NOKTASI HİZMETİ İÇİN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Belediyemizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Belediyemiz bütün ziyaretçilerine ücretsiz internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetinlog kayıtlarının 5651 sayılı Kanun(İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklıtutulmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “Kalkandere Belediyesi’ne İlgili Kişi Kişisel Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Formu elden teslim ederek(adres:Medrese Mahallesi, Rize Caddes, No:19 53500 Kalkandere / RİZE)
 • KEP adresinizle e-posta ile(adres:kalkanderebelediyesi@hs01.kep.tr)

Başvuru formuna “https://kalkandere.bel.tr/” adresiüzerindenulaşabilirsiniz.

Kalkandere Belediyesi KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel Veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

 • Elden teslim yöntemiyle yapılan başvuruların kişisel veri sahibi tarafından yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi kimliğini ibraz etmelidir. Başvurunun Kişisel Veri Sahibi haricinde birisi tarafından teslim edilmesi durumunda noter tasdikli vekâletname ile başvurulmalıdır.
 • Noter vasıtasıyla onaylanan Başvuru Formu ‘nun posta ile gönderilmesi durumunda yasal sürecin başlangıç zamanının tespiti için iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir.
Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir