Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mustafa UZUN

Mustafa UZUN

Mali Hizmetler Müdürü

DETAY

Birim Hakkında

T.C.
KALKANDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri:

Aşağıda sayılan görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

Madde  1 – a) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
ı) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yetki Alanı
Madde  2 –  Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Sorumluluğu
Madde 3– Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

Birim Haberleri

Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir