2022/53931 AKARYAKIT ALIM İŞİ 60.000LT

İhale Tarihi: 20 Şubat 2022 10:00
İhale No: 2022/53931

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KALKANDERE BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyemize ait araçlarda kullanılmak üzere 60000 LT motorin alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   :2022/53931
1-İdarenin
a) Adresi          :           MEDRESE MAH. RIZE CAD. 19 53400 KALKANDERE/RİZE
b) Telefon ve faks numarası   : 4643314015 - 4643312491
c) Elektronik Posta Adresi      : kalkanderebelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :60.000 LT Motorin Alımı       
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  :Kalkandere Belediyesi ihtiyaç duyduğu zamanda, Kalkandere Belediyesinin belirlediği gün ve yerde ihtiyaç duyulduğu kadar akaryakıt ikmali yüklenici tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :           Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihin den itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde kalkandere belediyesinin gösterdiği yerde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadardır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Medrese mah. Rize Cad. No:19 Kalkandere Belediyesi Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati  : 22.02.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK Baylik İstasyon lisansı, İş Yeri Açma ve İşletme Ruhsatı (Akarakıt İstasyon Ruh.),  zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Medrese mah. Rize Cad. No:19 Kalkandere Belediyesi Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Kalkandere Belediyesi

Kalkandere Belediyesi'ne ait bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kalkandere Belediyesi

Medrese mah. Rize Caddesi, No:19 Belediye Hizmet Binası Kalkandere / Rize
53500 Kalkandere / Rize

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir